Bokningsvillkor

Dessa villkor gäller mellan Destination Fjällen Sverige AB och gäst som själv eller genom annan träffat avtal med Destination Fjällen Sverige AB enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet kan gälla boende, transport, aktivitet, mat, biljett, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa.

DEFINITIONER?
Förmedlare: Destination Fjällen Sverige AB nedan kallad DF. Gäst: Den person som på egen hand eller genom annan part ingått avtal med DF. Leverantör: De företag som producerar produkterna och tjänsterna som utgör DF’s utbud. Bokningsstället: Den plats, fysisk eller online där gästens bokning genomfördes. Återförsäljare: Tredje part som tillhandahåller DF’s utbud.

ANSVAR
Ansvarig förmedlare är Destination Fjällen Sverige AB.
Telefon: 020-24 24 25
Hemsida: www.destinationfjallen.se
Org nr: 556895-3540
E-post: info@destinationfjallen.se
Kontor: Sankt Olavs väg 37, 837 52 Åre

BOKNING
Som förmedlare är DF skyldig att se till att:
- Ta emot muntlig eller skriftlig bokning.
- Bekräftelse av genomförd bokning levereras till gästen via e-post. DF ansvar ej för löften som leverantör eller dennes kontaktperson utfärdat till gästen som inte anges i bokningsbekräftelsen.
- Informera om alla väsentliga förändringar som rör gästens bokning via e-post.
För resor med reguljära transportmedel kan särskilda villkor gälla. Bokningsstället är skyldigt att se till att gästen får ta del av dessa vid bokningstillfället, att gästen får nödvändiga färdhandlingar och att gästen informeras om alla väsentliga förändringar som rör gästens bokning. Om produkterna bokas hos återförsäljare är det återförsäljarens skyldighet att se till att förmedlarens villkor och betalningsrutiner efterföljs av gästen.

RESERVATIONER
Om kostnader för bokningen enligt beställningen ökar till följd av höjda skatter, devalvering, myndigheters beslut eller därmed jämförbara omständigheter har DF rätt att ta ut pristillägg som svarar mot kostnadsökningen. Om DF vill reservera sig för prishöjningar av andra skäl än vad som anges ovan, skall DF vid bokningstillfället tydligt informera om att prisförändringar kan komma att ske. DF skall omgående informera gästen om prisändring uppstår. Det omvända gäller, dvs återbetalning till gäst som svarar mot kostnadsminskning, om kostnaderna sjunker av ovan angivna anledningar.

RESEGARANTI
Enligt Resegarantilagen ska alla företag som marknadsför eller säljer paketresor ställa en resegaranti till Kammarkollegiet. Detta har DF gjort och det innebär att företagets kunder har det skydd och rättigheter som lagen säger när gästen bokar de paket som DF förmedlar.

MINIMIÅLDER
För att boka och ingå avtal med DF måste gästen vara minst 18 år. Vid bokning skall samtliga vara minst 18 år, om inte resan sker i målsmans sällskap. Om ingen högre åldersgräns anges i information om leverantör.  

BETALNING
Vid bokning online sker betalning med konto- eller kreditkort. Gästen debiteras omgående en anmälningsavgift om 25 % av bokningens totalbelopp. Slutbetalning sker via betalningslänk senast 30 dagar före ankomst. Vid bokning per telefon sker betalning med konto eller kreditkort via en betalningslänk på bekräftelsen och anmälningsavgiften om 25 % av bokningens totalbelopp debiteras omgående. Slutbetalning sker via betalningslänk senast 30 dagar före ankomst. Om betalningsfristen överskrids har DF rätten att debitera dröjesmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av 8 %. I de fall gästen är juridisk person och eller representerar en större gruppbokning, dvs mer än tio (10) personer, avtalas separata villkor med gästen och i samråd med leverantören.

BOKNINGSAVGIFT
En bokningsavgift på 200 SEK tillkommer vid telefonbokningar.

ÄNDRINGS- OCH AVBESTÄLLNINGSKOSTNADER
Vid ändring av bokning på gästs begäran debiteras en kostnad av 200 SEK per bokning och tillfälle. Ändring i bokning kan ske endast via telefon. Med ändring avses ändring av namn, datum eller produkt. Med produkt avser transport, boende, aktivitet, mat, biljett, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa. Ändringar görs i mån av tillgänglighet. I de fall en ändring ej kan genomföras uppstår ingen ändringskostnad. Väljer gästen att avbeställa bokningen (eller del av bokningen) gäller nedanstående avbeställningskostnader om inget annat är överenskommet.

Avbeställningskostnader enligt nedan.
- 30 dagar eller fler före avtalat ankomstdatum 25 % av bokningens totalpris
- 29-0 dagar före avtalat ankomstdatum 100 % av bokningens totalpris
Avgifter för avbeställningsskydd, ändringar av faktura samt bokningsavgift återbetalas ej. I de fall kunden vid en avbeställning har rätt till återbetalning betalas denna ut av den part som tagit emot betalningen.

Avbeställningsskydd
Kan endast tecknas vid bokningstillfället. Avbeställningsskyddet gäller för samtliga namngivna personer i bokningen. Avbeställningsskyddet gäller dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, maka/make, sambo, dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär. Förhinder skall styrkas med intyg från läkare och måste omedelbart meddelas DF. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej.

FÖRSÄKRING
Kunden ombesörjer själv att ha fullgott försäkringsskydd under resan

FORCE MAJEURE
Båda parter har rätt att frånträda avtalet i händelse av krigshandling, naturkatastrof, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- och/eller energiförsörjningen, eldsvåda eller annan liknande händelse som ingen inblandad part kunnat förutse eller påverka. DF är vid dessa tillfällen skyldiga att snarast möjligt informera och betala tillbaka totalpriset med avdrag för den nytta kunden haft av produkten/tjänsten.

ANSVAR FÖR EGENDOM/VÅLLANDE AV SKADA
DF har inget ansvar för egendom som förvaras i boenden eller i lokaler kopplade till beställningen.

REKLAMATION
Eventuella klagomål skall omgående framföras till arrangören av produkten/tjänsten och om möjligt på plats. Anser kunden att problemet ej åtgärdats inom rimlig tid skall en eventuell reklamation ske via DF. Vid reklamation under pågående resa måste leverantören ges skälig tid till åtgärd. E-post: info@destinationfjallen.se

I de fall kund och DF ej når en överenskommelse kan Allmänna Reklamationsnämnden kontaktas.
Destination Fjällen AB - info@destinationfjallen.se - www.destinationfjallen.se

Välj område

Stäng

Vad söker du?

Din sökning gav inga träffar. Försök igen!
Stäng